Avís Legal

Informació legal sobre la botiga online Gastronòmic.cat.

OBJECTE

Aquest lloc web ha estat creat per a donar a conèixer i permetre l'accés al públic la informació relativa i detallada dels productes ofertats per Gastronòmic.cat.

CONTINGUT

Aquesta pàgina web ofereix informació sobre els productes i serveis comercialitzats per Gastronòmic.cat estan aquests, en tot cas, subjectes als Termes i Condicions Generals de Venda expressament detallats en cada moment i accessibles en qualsevol moment des d'aquesta pàgina web, així com els serveis concrets juntament amb les seves tarifes que també estaran subjectes als Termes i Condicions de Venda i Ús dels serveis prestats. 

ACCÉS I ÚS

L'accés a aquesta pàgina web i l'ús que se'n desprengui de la informació i continguts inclosos a aquesta serà responsabilitat única i exclusiva de l'usuari que la realitzi. 

Les condicions d'accés a aquesta pàgina web estaran supeditades a la legalitat vigent i als principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari d'aquesta quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de Gastronòmic.cat o tercers.

Es considera prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades i, en particular, a qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, de protecció de dades,...), a la introducció de qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar perjudicis o alteracions no autoritzades als continguts o sistemes de qualsevol tipus accessibles des de Gastronòmic.cat i l'ús incorrecte o impropi respecte el normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que ofereixi Gastronòmic.cat.

RESPONSABILITAT

Gastronòmic.cat no es fa responsable sota cap concepte per danys que es poguessin ocasionar als usuaris de la pàgina web, o qualsevol altre, per l'ús il·legal o indegut d'aquesta o dels seus continguts i informacions accessibles des d'aquesta. 

SERVEI

Gastronòmic.cat es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal per raons tècniques o de qualsevol altra índole, sent possible d'aquesta manera modificar unilateralment les condicions d'accés a la totalitat o part dels continguts inclosos a aquesta pàgina web. 


Gastronòmic.cat no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les pàgines que es pugui accedir des de la pàgina, ni de continguts que no hagin estat supervisats per Gastronòmic.cat. 

COMERÇ I BOTIGA ONLINE

En aquest portal es porta a terme la recepció i enviament de sol·licituds relatives als productes i serveis presentats a la pàgina, posant totes les transaccions comercials que es produeixin a les disposicions legals vigents i en particular, a les establertes a la Llei 7/1996 de 15 de Gener de l'Ordenament del Comerç Minorista relatiu a les vendes a distància, així com la legislació relativa a les Condicions de Contractació. En el cas de que la sol·licitud de contractació d'algun dels serveis ofertats per Gastronòmic.cat, el client haurà d'acceptar els Termes i Condicions Generals de Venda, les quals estan a la disposició del client a través de Gastronòmic.cat. 

RESERVA DE DRETS

Gastronòmic.cat podrà, quan així ho cregui convenient, realitzar correccions, millores o modificacions, així com eliminar productes, modificar les condicions d'accés o inclús d'ús del lloc web de forma unilateral i sense previ avís sense que això pugui comportar a cap reclamació o indemnització ni impliqui reconeixement de responsabilitat.  

Gastronòmic.cat es reserva el dret d'interrompre, suspendre o finalitzar els serveis d'aquesta pàgina web o inclús el funcionament d'aquesta pàgina. 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Gastronòmic.cat no atorga cap garantia ni es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de: 

  • la falta de disponibilitat i continuïtat tècnica o de funcionament de la pàgina.  
  • de l'existència de virus o programes maliciosos en els continguts.
  • de la falta d'utilitat, adequació o validesa de la web, serveis, continguts amb l'objectiu de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris. 
  • D'ús negligent o il·lícit de la web en general que no respectin les normes definides en el present avís legal, a la bona fe o ordre públic.  
  • Errors: respecte a l'existència d'errors o imprecisions al lloc web, Gastronòmic.cat no respondrà de les conseqüències derivades d'aquests. Tot i això, hauran de ser subsanats per Gastronòmic.cat en la major brevetat possible des del moment en que se'n tingui constància. 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Aquest lloc web pot incloure enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts ubicats fora d'aquesta propietat de tercers. 

Gastronòmic.cat utilitza aquests enllaços amb l'objectiu de proporcionar una major informació a l'usuari. Degut a que són completament aliens a Gastronòmic.cat, aquest no es farà mai responsable de les mencionades pàgines web, els seus continguts ni de les conseqüències que puguin causar a l'usuari l'accés a aquestes. 

De la mateixa manera, Gastronòmic.cat només autoritza a terceres persones interessades a que estableixin un enllaç des de les seves pàgines web si i només si compleixen amb les obligacions establertes en aquest avís legal. 

Particularment, els enllaços han de possibilitar que la web es mostri en la seva totalitat dins de la pantalla del navegador sense mostrar-se en marcs o frames. Gastronòmic.cat es reserva el dret d'exigir a aquestes terceres persones la retirada d'aquests enllaços quan així es cregui convenient. 

L'establiment d'un enllaç no implicarà en cap cas l'existència de relacions entre el tercer que l'inclou i Gastronòmic.cat, així com el coneixement i acceptació per part de Gastronòmic.cat dels serveis i continguts oferts en el lloc web del tercer.  

Gastronòmic.cat no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que es poguessin derivar de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes,.. oferits a pàgines web no gestionades per Gastronòmic.cat. 

XARXES SOCIALS

Gastronòmic.cat utilitzarà les xarxes socials i comunitats virtuals com a mitjans de comunicació i promoció dels nostres productes i serveis. S'utilitzaran totes les xarxes socials i comunitats virtuals que en un moment o altre puguin ser necessàries.  

Respecte a la informació dels continguts de les xarxes socials, Gastronòmic.cat no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació i actualització de la informació subministrada a través d'aquestes.  

Els continguts publicats a les xarxes socials són exclusivament informatius, motiu pel qual Gastronòmic.cat no es responsabilitza de les decisions preses per l'usuari o a terceres persones a partir d'aquestes ni dels danys i perjudicis que es puguin produir en base a aquestes informacions. 

Gastronòmic.cat procurarà fomentar la qualitat de les informacions publicades a través de la subsanació d'errors en dades rebudes, així com en l'administració dels llocs web i possibilitarà que tercers puguin reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que res no tinguin a veure amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als que es destina la xarxa social o comunitat. 

En aquests casos, Gastronòmic.cat com a administrador de les xarxes tindrà la potestat d'esborrar tota la informació que no s'ajusti a la realitat, objectiu i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. Encara que Gastronòmic.cat té la voluntat de procurar per la bona qualitat de la informació, no es farà responsable d'aquestes. 

S'informa que l'accés a les xarxes socials i comunitats virtuals dels que Gastronòmic.cat per a satisfer els objectius anteriorment descrits es requereix d'un servei i subministrament per part d'una empresa externa de serveis de la societat de la informació. Gastronòmic.cat no pot responsabilitzar-se en cap cas de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les mateixes i per tant no pot impedir la seva suspensió, cancel·lació o inaccessibilitat per causes alienes a Gastronòmic.cat. 

Gastronòmic.cat no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que pugui sofrir l'usuari per motius que provinguin d'errors o desconnexions de les xarxes socials i que puguin produir pèrdues d'informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l'accés a enllaços i altres pàgines web. Atenent-nos a la Llei 24/2002 de 11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Gastronòmic.cat actua com a prestador de serveis d'intermediació, per la qual serà responsable dels continguts i serveis enllaçats en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no s'hagi actuat amb la diligència adequada per a retirar-los. Si l'usuari considera que algún contingut d'algun lloc web enllaçat conté algun contingut il·lícit o inadequat podrà comunicar-hoa Gastronòmic.cat mitjançant un correu electrònic, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. Gastronòmic.cat en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferts pels llocs web enllaçats per la qual és el responsable del lloc web enllaçat qui respon pels danys i perjudicis provocats per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat. 

GENERALS

Per tota qüestió litigiosa o que repercuteixi a Gastronòmic.cat serà d'aplicació la legislació espanyola vigent, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web els jutjats i tribunals d'Espanya. 

L'accés a Gastronòmic.cat implica l'acceptació de totes aquestes condicions expressades en aquest Avís Legal. 


Gastronòmic.cat © 2017.


Amunt